سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کانال تلگرام سیویل وب

نشریه 234 ، آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

نشریه 234

نشریه 234 تجدید نظر اول

پیش گفتار نشریه 234

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهر هبرداری و نگهداری طرح های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طر حها، کیفیت طراحی و اجرا (عمرمفید) و هزینه های نگهداری و بهره برداری، از اهمیت ویژه ای برخوردار م یباشد. نظام فنی و اجرایی کشور به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه های نگهداری از طرح ها را مورد تاکید جدی در نشریه 234 قرار داده است.
بنا بر مفاد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آئی ننامه ها و استانداردهای مورد نیاز طرح های عمرانی کشور م یباشد. با توجه به تنوع و گستردگی طرح های عمرانی، طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این گونه مدارک علمی از مراکز تحقیقاتی و توان فنی دستگاه های اجرایی ذیربط استفاده شود. از این رو در بازنگری نشریه 234 ، موسسه قیر و آسفالت ایران ضمن هماهنگی با دفتر نظام فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردی معاونت برنام هریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عهده دار این مهم گردید یکی از مهمترین مسایل موجود در طراحی و اجرای را ههای کشور عدم توجه کافی به ضوابط و معیارهای طراحی روسازی و یا استفاده ترکیبی از ضوابط و معیارها، با ماخذ گوناگون بوده است که موجب کاهش کیفیت و عمر مفید جاد هها و در نتیجه اتلاف سرمایه های ملی نیز شده است.
مجموعه ی حاضر در برگیرنده ضوابط و معیارهای طراحی روسازی را ههای آسفالتی است که با استفاده از آئی ننامه ها، مبانی و معیارها و توصیه های فنی بین المللی و تجارب راهسازی کشور تهیه شده است. علیرغم تلاش، دقت و وقت زیادی که برای تهیه این مجموعه صرف گردیده، معهذا مصون از وجود اشکال و ابهام در مطالب این مجموعه نیست. لذا در راستای تکمیل و پربار شدن نشریه 234 از کارشناسان محترم درخواست میگردد موارد اصلاحی را به دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند تا در تجدید نظرهای آتی مورد استفاده قرارگیرد. نشریه حاضر با فراخوان گسترده و کسب نظر جامعه مهندسی کشور، ارگانهای دولتی و خصوصی ذیربط، مهندسان مشاور، پیمانکاران و صاحبنظران و دریافت حدود 170 مورد پیشنهاد، بررسی و ضمن اعمال موارد مستدل، تدوین شده است.

ادامه مطلب...
کانال تلگرام سیویل وب

آرشیوهای برچسب : کنکور ارشد نشریه 234


حمایت از ما