سیویل وب

سیویل وب

مرجع مهندسی عمران و معماری

کانال تلگرام سیویل وب

کتاب اصول نوین متره به روش nsp

کتاب اصول نوین متره ساختمان به روش NSP

علم متره و برآورد يكي از اساسيترين اركان ساخت و ساز، يا به گفتة ديگر قلب هر پروژه است. يكي از مهمترين مسائل يك كارگاه عمراني اندازهگيري مصالح مورد نياز براي احداث و يا محاسبه مصالح بكار رفته شده ميباشد لذا كم توجهي به امر متره و برآورد، ساختار اجرايي طرحهاي عمراني را تهديد ميكند و شريانهاي حياتي آن را به خطر مياندازد. كمبود نيروي انساني متخصص در اين بخش تضييع حقوق پيمانكاران و مشاوران را به دنبال دارد. بينظمي اقتصادي در اجراي پروژهها به طولاني شدن زمان ساخت آنها ميانجامد و صدمات جدي و جبران ناپذير بر امكانات و داراييهاي ملي تحميل ميكند. بايد با بينش علمي به متره و برآورد نگريست و اين دانش را به عنوان رشتهاي مستقل به شمار آورد.

ادامه مطلب...
کانال تلگرام سیویل وب

آرشیوهای برچسب : متره به روش nsp


حمایت از ما