اکسل فهرست بها فاضلاب 95

اکسل فهرست بها  فاضلاب 95

همزمان با ارائه فرست بها دیگر رشته های سال 95 ، فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1395 نیز منتشر شد و PDF این فهرست بها را به  اکسل تبدیل نمودیم ، از ویژگی های این فایل منطبق بودن 100 درصدی با فهرست بهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و چندین بار برسی شده است.