دانلود پروژه بتن ساختمان تجاری

این پروژه یک پروژه بتن ساختمان تجاری می باشد که دارای فایل های اتوکد،pdf،ایتبس،ورد می باشد و این پروژه با نرم افزار ایتبس 2013 و سیف 2014 انجام شده است و شامل محاسبات کامل ، نقشه های اتوکد و…

فهرست موضوعی:

 • مقدمه
 • انتخاب دیتایلهای اجرایی و محاسبات بار مرده
 • بار زنده
 • محاسبه ی بار معادل تیغه بندی
 • بارگذاری مرده و زنده قابها
 • انتخاب مقاطع اولیه برای اعضا
 • بار برف
 • محاسبه وزن اسکلت
 • بار گذاری خرپشته
 • محاسبه ی وزن طبقات
 • مرکز جرم
 • محاسبه نیروی زلزله
 • توزیع نیروی زلزله در طبقات
 • مرکز سختی
 • بارگذاری باد
 • مقایسه برش پایه برای بار باد و زلزله و انتخاب نیروی حاکم
 • کنترل لغزش و واژگونی
 • مقایسه مرکز جرم و مرکز سختی با مقادیر محاسبه شده دستی
 • کنترل تغییر مکان پی-دلتا
 • طراحی پی
 • طراحی تیرچه بلوک
 • آرماتور گذاری و مهار وصله تیر
 • تعیین و کنترل آرماتور برشی در تیرها
 • مقایسه با نرم افزار
 • آرماتور گذاری و مهار وصله ستون
 • طراحی و کنترل آرماتور برشی (خاموت) در ستون ها:
 • طراحی دستی تیر
 • طراحی دستی ستون
 • طراحی دیوار برشی
 • طراحی دال
 • تغییر مکان جانبی ساختمان
 • رسم نقشه های اجرایی

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥