پروفیل طولی و عرضی

این فایل یک نمونه نقشه پروفیل طولی و عرضی یک منطقه بسته می باشد که به صورت کامل پروفیل طولی و عرضی آن ترسیم شده است که این منطقه به صورتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید می باشد:

Captureمنبع:سیویل وب

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥