نشریه 55

نشریه 55

تعداد صفحه:808

پیش گفتار نشریه 55

بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه و زمان و ارتقای کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام فنی اجرایی کشور، مورد تأکید جدی قرار گرفته است. به منظور ایجاد هماهنگی و « مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی » نشریه حاضر با عنوان یکنواختی در دستورالعملهای اجرای ی کارهای ساختمانی کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، تهیه و تدوین گردیده است.
به هنگام و روزآمد نمودن نشریات و استانداردهای فنی، با توجه به فناوریهای جدید و نوآوریهای صنعتی، در مقا طع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در راستای وظایف و مسئولیت های قانونی و به منظور هماهنگی و همگامی با فناوریهای جدید و تکمیل این مجموعه، اقدام به بازنگری و تجدیدنظر در این نشریه نموده است.
بازنگری و تکمیل مطالب بالاخص در فصول دوم “مصالح ساختمانی”، پنجم “بتن و بتن آرمه”و درج استانداردهای مرتبط جدید در تمام متن و ویرایش فنی کل مجموعه از اهم مواردی است که در نسخه حاضر انجام شده است.
به منظور کاربردی تر نمودن نشریه 55 حاضر و استفاده سریع و آسان از مطالب مندرج در آن، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی، نسخه الکترونیکی این مجموعه را نیز در قالب لوح فشرده تهیه نموده است . این نسخه دارای قابلیتهای ویژه ای در جستجوی واژه، نمایش مناسب مطالب، امکان ارسال آن به چاپگر و … می باشد.

فهرست مطالب نشریه 55 :

فصل 1 : کلیات
فصل 2 : مصالح ساختمانی
فصل 3 : عملیات خاکی
فصل 4 : شفته
فصل 5 : بتن و بتن آرمه
فصل 6 : قالب بندی، لوله ها و مجاری مدفون در بتن
فصل 7 : کارهای فلزی
فصل 8 : عایقکاری
فصل 9 : ملاتها
فصل 10 : عملیات بنایی
فصل 11 : نماسازی
فصل 12 : اندودکاری
فصل 13 : بندکشی
فصل 14 : پوشش سقفهای شیبدار
فصل 15 : کارهای چوبی
فصل 16 : کاشی کاری و سرامیک
فصل 17 : پوشش های کف و پله ها
فصل 18 : پوشش های کاذب و جداکننده
فصل 19 : شیشه و نصب آن
فصل 20 : رنگ آمیزی
فصل 21 : درزهای ساختمانی
فصل 22 : چاه ها
فصل 23 : محوطه سازی
فصل 24 : تخریب، تعمیر و بازسازی
فصل 25 : کارهای متفرقه
فصل 26 : دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

منبع

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥