نشریه 234

نشریه 234 تجدید نظر اول

پیش گفتار نشریه 234

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهر هبرداری و نگهداری طرح های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طر حها، کیفیت طراحی و اجرا (عمرمفید) و هزینه های نگهداری و بهره برداری، از اهمیت ویژه ای برخوردار م یباشد. نظام فنی و اجرایی کشور به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه های نگهداری از طرح ها را مورد تاکید جدی در نشریه 234 قرار داده است.
بنا بر مفاد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آئی ننامه ها و استانداردهای مورد نیاز طرح های عمرانی کشور م یباشد. با توجه به تنوع و گستردگی طرح های عمرانی، طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این گونه مدارک علمی از مراکز تحقیقاتی و توان فنی دستگاه های اجرایی ذیربط استفاده شود. از این رو در بازنگری نشریه 234 ، موسسه قیر و آسفالت ایران ضمن هماهنگی با دفتر نظام فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردی معاونت برنام هریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عهده دار این مهم گردید یکی از مهمترین مسایل موجود در طراحی و اجرای را ههای کشور عدم توجه کافی به ضوابط و معیارهای طراحی روسازی و یا استفاده ترکیبی از ضوابط و معیارها، با ماخذ گوناگون بوده است که موجب کاهش کیفیت و عمر مفید جاد هها و در نتیجه اتلاف سرمایه های ملی نیز شده است.
مجموعه ی حاضر در برگیرنده ضوابط و معیارهای طراحی روسازی را ههای آسفالتی است که با استفاده از آئی ننامه ها، مبانی و معیارها و توصیه های فنی بین المللی و تجارب راهسازی کشور تهیه شده است. علیرغم تلاش، دقت و وقت زیادی که برای تهیه این مجموعه صرف گردیده، معهذا مصون از وجود اشکال و ابهام در مطالب این مجموعه نیست. لذا در راستای تکمیل و پربار شدن نشریه 234 از کارشناسان محترم درخواست میگردد موارد اصلاحی را به دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند تا در تجدید نظرهای آتی مورد استفاده قرارگیرد. نشریه حاضر با فراخوان گسترده و کسب نظر جامعه مهندسی کشور، ارگانهای دولتی و خصوصی ذیربط، مهندسان مشاور، پیمانکاران و صاحبنظران و دریافت حدود 170 مورد پیشنهاد، بررسی و ضمن اعمال موارد مستدل، تدوین شده است.

فهرست مطالب نشریه 234

فصل اول- کلیات

 • تعریف
 • هدف از روسازی
 • عملکرد روسازی
 • لایه های روسازی و خواص کلی آن
 •  عوامل موثر در طرح روسازی
 • انواع روسازی
 • آئین نامه های بین المللی روسازی
 • سایر رو شهای طرح روسازی
 • بررسی آئین نامه های روسازی در ایران
 •  معیارهای آئین نامه روسازی
 • اختصارها

فصل دوم نشریه 234 – بستر روسازی

 • تعریف
 • آماده سازی بستر روسازی راه
 • تراکم بستر روسازی راه
 •  مقاومت خاک بستر روسازی راه
 • نمونه گیری برای تعیین ضریب برجهندگی یا سی بی آر آزمایشگاهی
 •  قطعه طرح و تعداد آزمایش تعیین ضریب برجهندگی (یا سی بی آر طرح)
 • تعیین ضریب برجهندگی قطعه طرح
 • کنترل سطح بستر روسازی راه

فصل سوم- زیراساس

 • تعریف
 •  عملکرد زیراساس در روسازی
 •  انواع زیراساس
 •  مشخصات فنی زیراساس
 •  اجرای انواع زیراساس
 •  کنترل سطح تمام شده
 •  آزمایش های کنترل کیفیت

فصل چهارم- اساس

 • تعریف
 • عملکرد اساس در روسازی
 • انواع اساس
 • مشخصات فنی اساس
 • اجرای انواع اساس
 • کنترل سطح تمام شده
 •  حفاظت کارهای انجام شده
 • آزمایش های کنترل کیفیت

فصل پنجم- قیر در راهسازی

 • کلیاتانواع قیر
 • ساختار شیمیایی قیرهای نفتی
 •  انواع قیرهای نفتی مصرفی در راهسازی
 • گرم کردن قیر
 • فزودنی های قیر

فصل ششم- اندودهای نفوذی و سطحی

 • تعریف
 • عملکرد اندودها
 •  مواد قیری
 • انتخاب قیر مناسب
 • کنترل دمای پخش
 • میزان پخش قیر
 • وسایل و تجهیزات اجرای اندودها
 • محدودیت های فصلی
 • آماده کردن سطح راه
 • پخش قیر
 • کنترل وسایل نقلیه

فصل هفتم- آسفالت های حفاظتی

 • تعریف
 • دامنه کاربرد
 • انواع آسفالت های حفاظتی
 • آسفالت های سطحی یک یا چند لای های
 • اندودهای آب بند
 • غبارنشانی و روغ نپاشی
 •  اجرای آسفالت های حفاظتی
 •  تهیه و اجرای اسلاری سیل
 •  تهیه و اجرای آسفالت میکرو سرفیسینگ
 • اجرای غبارنشانی و روغن پاشی
 • محدودیت های فصلی
 • کنترل ترافیک

فصل هشتم – آسفالت سرد

 • تعریف
 • دامنه کاربرد
 • انواع آسفالت سرد
 •  مصالح سنگی
 • مواد قیری
 • انتخاب قیر
 • درجه حرارت قیر
 • انتخاب دانه بندی کارگاهی
 • طرح اختلاط آسفالت سرد
 • آزمایش ها
 • ماشین آلات تهیه آسفالت سرد
 •  ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت سرد
 •  اجرای آسفالت سرد
 • کنترل سطح آسفالت
 • محدودیت ها

فصل نهم- آسفالت گرم

 • تعریف
 • دامنه کاربرد
 • انواع آسفالت گرم
 • سنگدانه ها
 •  قیر
 • طرح مخلوط های بتن آسفالتی
 • مشخصات فنی مخلو طهای آسفالت گرم
 • طرح اختلاط آزمایشگاهی
 • تهیه آسفالت گرم
 • زمان اختلاط
 • درجه حرارت اختلاط
 • کنترل کیفیت مخلوط آسفالتی
 • حمل آسفالت
 • پخش آسفالت
 • کوبیدن آسفالت
 •  کنترل یکنواختی رقوم و سطح آسفالت کوبیده شده
 •  مشخصات و آزمایش های استاندارد برای بتن آسفالتی گرم

فصل دهم- ترافیک

 • کلیات
 •  حجم ترافیک
 • نوع وسائل نقلیه، نوع محور و وزن آنها
 •  رشد سالانه انواع وسایل نقلیه
 •  محور هم ارز
 • محاسبه تعداد کل محور هم ارز عبوری در دوره طرح

فصل یازدهم- طرح روسازی راه

 • تعریف
 • عوامل موثر در طرح روسازی
 • نشانه خدمت دهی و عملکرد روسازی
 • مشخصات فنی مصالح روسازی
 • عدد سازه ای روسازی
 • ضرایب قشرهای روسازی
 • ضرایب زهکشی لای ههای روسازی
 • محاسبه عدد سازه ای روسازی
 • تعیین ضخامت لای ههای روسازی
 •  مثال محاسبه ضخامت روسازی
 • روسازی شانه راه
 • پیوست شماره 1- تعیین کاهش نشانه خدمت دهی حاصل از تورم خاک های تورم زا
 • پیوست شماره 2 – تعیین عمق نفوذ یخبندان
 • پیوست شماره 3 – تعیین کاهش نشانه خدمت دهی حاصل از بالا آمدگی ناشی از یخبندان
 • پیوست شماره 4 – تحلیل هزینه چرعه عمر روسازی
 • پیوست شماره 5 – تعیین کیفیت زهکشی لایههای اساس و زیراساس و انتخاب ضرایب زهکشی آنها

فصل دوازدهم- بهسازی و روکش آسفالت

 • کلیات
 • ارزیابی وضعیت روسازی راه
 •  انواع بهسازی
 •  طرح روکش
 • تراشیدن لایه آسفالتی
 • اجرای روکش تقویتی
 •  محدودیت روکش تقویتی
 • طرح روکش

فصل سیزدهم- آسفالت ماستیک درش تدانه

 •  تعریف
 • دامنه کاربرد
 •  مشخصات مصالح سنگی
 •  فیلر معدنی
 • دانه بندی
 •  قیر
 • افزودنی های تثبیت کننده
 •  طرح مخلوط آسفالت ماستیک
 • تهیه و اجرای آسفالت ماستیک درش تدانه

قابل توجه داوطلب های کنکور کارشناسی ارشد، نشریه 234 از منابع کنکور کارشناسی ارشد درس روسازی می باشد.

منبع نشریه 234

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥