راهنمای تعيين ضريب زبری هيدروليكی رودخانه ها

 

راهنمای تعيين ضريب زبری هيدروليكی رودخانه ها

 

توسط: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: 1394/11/18
تاریخ ابلاغ: 1394/11/18

 

خلاصه  نشریه 688 :

ضریب زبري هیدرولیکی رودخانه ها، یکی از عوامل مورد نیاز براي مطالعات مهندسی رودخانه میباشد. تعیین دقیق ایـن عامـل براي تعیین عواملی نظیر عمق و سرعت جریان ضروری میباشد. با وجود اینکه در برخـی کتـب هیـدرولیک و مهندسـی رودخانـه مباحثی در خصوص ضریب زبری رودخانه ها ارائه شده است ولی ضـرورت داشـتن راهنمـای جـامع بـرای کلیـه شـرایط موجـود در رودخانه های کشور، موجب گردید که نشریه حاضر تدوین گردد. از سوي دیگر از آنجا که دقت تعیین عمق جریان در تعیین دقیق مشخصههاي فنی و حقوقی نظیر حدود بستر و حریم رودخانه ها، موثر میباشد، برآورد دقیق ضـریب زبـريی هیـدرولیکی عـلاوه بـر ارزش فنی، اهمیت حقوقی نیز پیدا مینماید.

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥