asfalt

شرح خلاصه:روسازي ر اهها بطور دائم در معرض انواع گوناگونی از تنشهاي ناشی از عواملی مانند بارترافیکی ، تغییر دما و میزان رطوبت ، و تغییر شکل لایه هاي زیرین و بستر قرار دارند که این تنشها منجر به پیدایش نقایص و خرابی هایی در روسازي و بروز ترك ها، چاله ها ، تغییر شکل ها و دیگر انواع خرابی ها و پیامد آن فرسوده شدن روسازي می شود .

عنوان:راهنمای لکه گیری رویه های آسفالتی

نویسنده:وزارت راه و ترابری

تعداد صفحه:84

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥