کتاب اصول نوین متره ساختمان به روش NSP

علم متره و برآورد يكي از اساسيترين اركان ساخت و ساز، يا به گفتة ديگر قلب هر پروژه است. يكي از مهمترين مسائل يك كارگاه عمراني اندازهگيري مصالح مورد نياز براي احداث و يا محاسبه مصالح بكار رفته شده ميباشد لذا كم توجهي به امر متره و برآورد، ساختار اجرايي طرحهاي عمراني را تهديد ميكند و شريانهاي حياتي آن را به خطر مياندازد. كمبود نيروي انساني متخصص در اين بخش تضييع حقوق پيمانكاران و مشاوران را به دنبال دارد. بينظمي اقتصادي در اجراي پروژهها به طولاني شدن زمان ساخت آنها ميانجامد و صدمات جدي و جبران ناپذير بر امكانات و داراييهاي ملي تحميل ميكند. بايد با بينش علمي به متره و برآورد نگريست و اين دانش را به عنوان رشتهاي مستقل به شمار آورد.از اين رو لازم است براي اين علم جايگاهي ويژه در جهت پرورش نيروي انساني كارآزموده و با تجربه در مقاطع فوق ديپلم، ليسانس،فوق ليسانس و دكترا در دانشگاههاي كشور در نظر گرفته شود.علم متره و برآورد در پروژههاي مختلف صنعتي، سدسازي، آسمان خراشها و… در سيستم اجرايي كارفرما، مشاور و پيمانكار مورداستفاده قرار ميگيرد.اين كتاب از ده فصل تشكيل شده است.در کتاب  متره به روش nsp فصل اول در مورد نكات مهم در مقدمات متره و خصوصيات مترور ميباشد. فصلهاي دوم تانهم كه مباحث اصلي كتاب هستند به متره عملياتي و فرمولهاي مرتبط با آن پرداخته شده است. تمامي فرمولهاي موجود در اين كتاب(فرمولهاي فصلهاي دوم تا هشتم) توسط نويسنده به ثبت رسيده است.

نویسنده این کتاب مهندس نوید سلیمانی پور می باشد.

مطالب سیویل وب را در کانال تلگرام سیویل وب دنبال کنید ♥